ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10:00 น.
– สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปาย ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ โดยมีว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ พิจารณารกลั่นกรองโครงการที่ตัวแทนกลุ่มสตรี/เขียนเสนอขอับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวนโครงการ 9 โครงการ
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปาย ชั้น 2 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอ

(Visited 14 times, 1 visits today)