นายปัตพงศ์ อ่อนโพธา

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอปายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปาย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา