สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปาย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางสาวกฤษนา แตงตาด

รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอปาย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรมโครงการแผนและการทำงาน