สพอ.ป่าแดด>>>ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าแดด ส่งมอบหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ ตำบลสันมะค่า ตำบลศรีโพธิ์เงินและตำบลโรงช้าง

สพอ.ป่าแดด>>>นายอนันต์ ยะเรือน พัฒนาการอำเภอป่าแดด ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอป่าแดด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ผาจรุย ที่ว่าการอำเภอป่าแดด

สพอ.ป่าแดด>>>ดำเนินโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับกองทุนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ที่ทำโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) บ้านวังน้อย ม.5 ตำบลสันมะค่า

สพอ.ป่าแดด >> รับฟังการประชุมกรมฯโครงการตรวจสอบสิทธิ์การใช้บริการอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ ผ่านระบบการประชุม Video Conference ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

สพอ.ป่าแดด>>>ดำเนินโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับกองทุนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ที่ทำกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านศรีบังวัน หมู่ที่ 8 ตำบลโรงช้าง