โครงสร้างบุคลากร

อนันต์ ยะเรือน

พัฒนาการอำเภอป่าแดด

เสน่ นุชบ้านป่า

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลโรงช้าง, ตำบลศรีโพธิ์เงิน และตำบลป่าแงะ

นางนฤมล กระจงกลาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสันมะค่า, ตำบลป่าแดด

สุวิดา สิงห์แก้ว

อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71

(Visited 457 times, 1 visits today)