ประวัติความเป็นมา

        อำเภอป่าแดด เดิมเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอพาน ชื่อว่า "ตำบลป่าแดด" เป็นท้องที่ทุรกันดารและตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอพาน การเดินทางไปมาเพื่อติดต่อราชการกับที่ว่าการอำเภอพานแต่ละครั้งต้องเดินเท้า เนื่องจากไม่มียานพาหนะใดๆ และด้วยระยะทางไกล ทำให้ต้องมีการพักค้างแรมระหว่างการเดินทาง ส่วนสัมภาระต่างๆ ก็ต้องใช้คนแบกหาม และด้วยราษฎรส่วนใหญ่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง นายสง่า ไชยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในสมัยนั้นได้รายงานต่อกระทรวงมหาดไทย ขอตั้งเป็นกิ่งอำเภอ กระทรวงมหาดไทย จึงมีประกาศเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๒ ให้ยกฐานะตำบลป่าแดดขึ้นเป็น "กิ่งอำเภอป่าแดด" และให้ขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๒ และในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ของปีเดียวกัน ได้มีการประกอบพิธีเปิดที่ว่าการกิ่งอำเภอป่าแดด

       ต่อมากิ่งอำเภอป่าแดด เป็นชุมชนที่หนาแน่นขึ้น และมีสภาพเจริญขึ้นกว่าเดิมมาก  ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕๖ วรรค ๒ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๕ ตราพระราชกฤษฎีกาตั้งกิ่งอำเภอป่าแดด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็น "อำเภอป่าแดด " ขึ้นกับจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๘

แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 
58 หมู่บ้าน/ชุมชน คือ
ตำบลป่าแดด 12 หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบลลป่าแงะ 18 หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบลสันมะค่า 8 หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบลโรงช้าง 12 หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบลศรีโพธิ์เงิน 8 หมู่บ้าน/ชุมชน

(Visited 1,274 times, 1 visits today)