ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอนันต์ ยะเรือน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอป่าแดด

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน