ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวพิมลลักษณ์ บุญมีวิเศษ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอป่าแดด

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน