ประชุมทีมพี่เลี้ยง ขับเคลื่อนภารกิจเคาะประตูครัวเรือนเป้าหมายตามการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง