17 มีนาคม 2563 อบรมขยายผลการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนและจัดทำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ ผ่านระบบประชุมทางไกล Conference และ TV พช. ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพัทลุง