รายงานข้อมูลความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานของทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยงของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ (ศจพ.อ.)