ติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่ ม.9 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 🌳🍀พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน 🍀🌳