๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาววิไลลักษณ์ เรืองผล นายอำเภอป่าบอนร่วมกับ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอป่าบอน ลงพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนและให้คำแนะนำการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม OTOP ขนมเจาะหูและกาแฟโบราณ บ้านเหมืองตะกั่ว

“พช.ป่าบอน ประชุมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระยะที่ ๒ ขยายผล บ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting”