“พช.ป่าบอน ประชุมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระยะที่ ๒ ขยายผล บ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting”