ประวัติความเป็นมา

                             ประวัติความเป็นมา  จากคำบอกเล่าของนายประกิต  เทพชนะ  ชาวบ้านป่าบอน  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   ได้เล่าต่อๆกันมาว่า  เดิมในอดีต   ป่าบอนเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอปากพะยูน คำว่า"ป่าบอน"  เป็นชื่อเรียกขานตามสภาพธรรมชาติที่เป็นอยู่ในขณะนั้น  ซึ่งตรงกับชื่อตำบลๆหนึ่งของจังหวัดปัตตานี  คือมีต้นบอนขึ้นอยู่หนาแน่นบริเวณที่ราลลุ่มน้ำป่าบอน  หรือคลองป่าบิน  ชาวบ้านว่า "บอนคัน" ซึ่งเป็นพื้ชล้มลุก   ใช้ลำต้นต้มผสมกับรำข้าวเลี้ยงหมู  สภาพภูมิศาสตร์เป็นที่ลาดเอียดจากเทือกเขาบรรทัดทางทิศตะวันตกไปสู่ทะเลสาบสงขลาทางทิศตะวันออก

                             จากการสันนิฐานว่า อำเภอป่าบอนน่าจะตั้งขึ้นสัมนตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เพราะคนโบราญเล่าว่าเกิดโรคห่าลงมีผู้คนล้มตายกันทั้งตำบลซึ่งตรงกับโรคอหิวาต์ระบาดทั้งประเทศในสมัยรัชกาลที่ 3 

                             การตั้งอำเภอป่าบอนเริ่มขึ้นเมื่อประมาณปี 2524  สมัรนายคล้าย  จิตต์พิทักษ์  เป็น สส. พัทลุง ได้เสนอให้ตั้งกิ่งอำเภอป่าบอนขึ้น  โดยมรนะครูบวรศิลป์ขันธ์  (ท่านคลิ้ง)  เจ้าอาวาสวัดป่าบอนในขณะนั้นเป็นผู้ขอบริจาคที่ดินเพื่อเป็นสถานที่ตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอป่าบอน  และได้รับการพัฒนามาจนเป็นอำเภอป่าบอนในปัจจุบัน

แบ่งการปกครองออกเป็น ๕ ตำบล  ๕๐ หมู่บ้าน  ๑ เทศบาลตำบล  คือ

องค์การบริหารสาวยตำบลป่าบอน  จำนวน  ๑๑ หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย  จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี  จำนวน ๙ หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง  จำนวน ๙ หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่  จำนวน  ๘ หมู่บ้าน

เทศบาลตำบลป่าบอน  จำนวน ๖ ชุมชน

(Visited 6,601 times, 1 visits today)