รายงานข้อมูลความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานของทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยงของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ (ศจพ.อ.)

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.
ว่าที่นายกองเอกอดุลย์ ชูทอง ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมการติดตามเร่งรัดการขับเคลื่อนงานของทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยงของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) โดยมีคณะติดตามประกอบด้วย คลังจังหวัดพัทลุง ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง พัฒนาการจังหวัดพัทลุง น.ส.เกวลิน คงทอง ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางอรวรรณ แก้วสองเมือง ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด นายอภิรัตน์ จันทร์สีหราช ผู้แทนปกครองจังหวัดพัทลุง นางดวงเด่น รอดชุม นักวิชาการฯ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โอกาสนี้ นางวิไลลักษณ์ เรืองผล นายอำเภอป่าบอน พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ทีมปลัดอำเภอ/ปกครอง ผู้บริหารท้องถิ่น ท้องที่ และทีมปฏิบัติการในพื้นที่ ให้การต้อนรับคณะการติดตามเร่งรัดการขับเคลื่อนงานของทีมปฏิบัติและทีมพี่เลี้ยงของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน (ศจพ.) ระดับอำเภอ และร่วมเสนอรายงานให้ข้อมูลผลความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค ผลการดำเนินงาน ต่อปลัดจังหวัดพัทลุง และคณะฯ อย่างพร้อมเพรียง
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอป่าบอน

(Visited 5 times, 1 visits today)