ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 3 ครั้ง

2 เมษายน 2565 นายนิรัญ นามโชติ พัฒนาการอำเภอป่าบอน มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่พร้อมด้วยทีมพี่เลี้ยงตามคำสั่ง ศจพ.อ.ป่าบอน เคาะประตูครัวเรือนเป้าหมายตามการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

(Visited 3 times, 1 visits today)