การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
นางสาววิไลลักษณ์ เรืองผล นายอำเภอป่าบอน ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอป่าบอน นายนิรัญ นามโชติ พัฒนาการอำเภอป่าบอน อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย อนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอป่าบอน ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2565 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้
1. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคล/องค์กร
2. สรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอป่าบอน
ในการนี้ฯ ประธาน อกส.อ. ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอป่าบอน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ชุดทีมผ้าไทย🎉
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอป่าบอน

(Visited 5 times, 1 visits today)