เข้าชม 12 ครั้ง
📣พช.ป่าบอน ประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และ ข้อมูล กชช. ๒ค. ตำบลโคกทราย📣📣
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ นายประศาสนเวชชุ แก้ววงศ์ พัฒนาการอำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางสาวธตวรรณ สิตะปิยะ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลป่าบอน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมตำบลโคกทราย โดยมีตัวแทนอาสาจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ของทั้ง ๑๓ หมู่บ้านในตำบลโคกทรายร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการใช้งานโปรแกรมจัดเก็บ การบันทึกประมวลผลข้อมูลฯ และการใช้จ่ายงบประมาณค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) โดยมีรายละเอียดการประชุมฯ ดังนี้
๑. ความเป็นมาของระบบโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผล ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. ๒ค ปี ๒๕๖๔
๒. แนวทางการดำเนินงานการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค)
๓. แนวทางการเบิกจ่ายค่าจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
๔. วิธีการใช้งานโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผล ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. ๒ค ปี ๒๕๖๔
#กชช.๒ค
🌾🌾🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌾🌾🌾
# Change for good
🎬👉พช.ป่าบอน :ภาพ/ข่าว……👉🎬
(Visited 12 times, 1 visits today)