“พช.ป่าบอน ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการ โครงการแก้จนคนเมืองลุง ปันสุขคนเปราะบาง “คนเมืองลุง เราไม่ทุ่มกัน” ดีเดย์ พร้อมกันทุกตำบล ผ่านระบบออนไลน์ทางไกล (Zoom Cloud Meeting)”

เข้าชม 12 ครั้ง
“พช.ป่าบอน ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการ โครงการแก้จนคนเมืองลุง ปันสุขคนเปราะบาง “คนเมืองลุง เราไม่ทุ่มกัน” ดีเดย์
พร้อมกันทุกตำบล ผ่านระบบออนไลน์ทางไกล (Zoom Cloud Meeting)”
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. โดยนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายฉัตรชัย
อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดปฏิบัติการฯ
ในการนี้ นายประศาสนเวชชุ แก้ววงศ์ นายอำเภอป่าบอนได้มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการตำบล ประกอบด้วย ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบล ปลัด อปท.ทุก อปท. เกษตรตำบล ผอ.รพสต. พัฒนากร นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้นำ/แกนนำท้องถิ่น ร่วมในพิธีเปิดฯ ผ่านระบบออนไลน์ทางไกล (Zoom Cloud Meeting)” ณ ห้องประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน
การประชุมฯ มีประเด็นที่สำคัญดังนี้
1. มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดพัทลุง (ศจพ.จ.พัทลุง) โดย นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
2. มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานโดยเลขานุการร่วม ศจพ.จ.พัทลุง 3 หน่วยงาน
– ความสำคัญของกลไกและฝ่ายเลขานุการ ศจพ.จ.ทุกระดับ….โดยฝ่ายเลขานุการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
– ความสำคัญและพลังความร่วมมือของ อปท. ในการขับเคลื่อนงาน….โดยท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
– ความสำคัญและพลังความร่วมมือของปกครองท้องที่ขับเคลื่อนงาน….ดยจ่าจังหวัดพัทลุง
3. ชี้แจงกระบวนการขับเคลื่อนงานการดำเนินงาน “คนเมืองลุง เราไม่ทุ่มกัน” โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการ
พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
4. ชี้แจงแบบสำรวจข้อมูล (Re – Check) คนเปราะบางและคนจน 5 มิติ ตามระบU TPMAP และเพิ่มเติมข้อมูลคนที่ตก
หล่นให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
5. ชี้แจงกระบวนการสำรวจข้อมูลเชิงลึกวิจัยและพัฒนาพัทลุงโมเดล “โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง” โดย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
🌾🌾🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌾🌾🌾
# Change for good
🎬👉พช.ป่าบอน :ภาพ/ข่าว……👉🎬
(Visited 12 times, 1 visits today)