พช.ป่าบอน มอบทุนช่วยเหลือเด็กชนบท ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เข้าชม 7 ครั้ง
📣พช.ป่าบอน มอบทุนช่วยเหลือเด็กชนบท ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี📣📣
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาววิไลลักษณ์ เรืองผล นายอำเภอป่าบอน โดยมี นางอักษร นามโชติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพัฒนากร
ผู้ประสานงานตำบลวังใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ จำนวน ๒ ทุน ๆ ละ ๕๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสในชนบทเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลให้เด็กได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จำนวนมาก เช่น เด็กกำพร้าพ่อแม่เสียชีวิตจากโควิด เด็กที่พ่อแม่เป็นผู้ป่วยจากโควิด เด็กที่เป็นผู้ป่วยและเด็กที่ต้องกักตัว ๑๔ วัน เพื่อป้องกันช่วยเหลือได้ทันสถานการณ์ในทุกมิติปัญหา จึงจำเป็นเร่งด่วนต้องช่วยเหลือเยียวยาให้ทันสถานการณ์ ในการนี้นายอำเภอเขาชัยสน พบปะพูดคุยให้กำลังใจแก่ครัวเรือนเด็กที่เข้ารับมอบทุนด้วย
🌾🌾🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌾🌾🌾
# Change for good
🎬👉พช.ป่าบอน :ภาพ/ข่าว……👉🎬
(Visited 7 times, 1 visits today)