พช.ป่าบอน ดำเนินการจัดโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 16 ครั้ง
👉📢พช.ป่าบอน ดำเนินการจัดโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายประศาสนเวชชุ แก้ววงศ์ พัฒนาการอำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางสาวธตวรรณ สิตะปิยะ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลโคกทราย และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดำเนินการจัดโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ โรงเรียนวัดโคกตะเคียน หมู่ 3 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🥬
Change for good🌽
📸พช.ป่าบอน ภาพ:ข่าว
(Visited 16 times, 1 visits today)