“พช.ป่าบอน ประชุมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระยะที่ ๒ ขยายผล บ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting”

เข้าชม 2 ครั้ง
📢📢พช.ป่าบอน ประชุมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระยะที่ ๒ ขยายผล บ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting”📢📢📢
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายประศาสนเวชชุ แก้ววงศ์ พัฒนาการอำเภอป่าบอน พร้อมด้วยทีมพัฒนากร และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระยะที่ ๒ ขยายผล บ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ศาลาหมู่บ้านควนหินแท่น หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
โดยมีหัวข้อในการประชุมดังนี้
๑. กำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกัน ทุกตำบลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
๒. กำหนดหลักสูตรการเรียนรู้ออกเป็น 6 วิชา
– วิชาจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี
– วิชาบทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลง
– วิชาการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ได้รับเกียรติจาก ศูนย์ฯ ยะลา ร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
– เรียนรู้จากโก่งธนู โมเดล
– การวิเคราะห์ตำบลหมู่บ้านไปสู่ความมั่นคงทางอาหารภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– จัดทำแผนปฏิบัติการของหมู่บ้านตำบลน้อง
ในการประชุมวันนี้ได้มีการตั้งปณิธานทำความดีด้วย “หัวใจ” เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์การทำความดี ด้วยหน้าที่ของจิตอาสาพัฒนาชุมชน ของผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลโคกทรายด้วย
🍀🍀🍀พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🍀🍀🍀
# Change for good
🎬📢พช.ป่าบอน : ภาพ/ข่าว……📢🎬
(Visited 2 times, 1 visits today)