ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ กับกรมการพัฒนาชุมชน

ขั้นตอนการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องเรียนทุจริต
ช่องทางร้องเรียน
ช่องทางที่ 1 สายตรงอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ช่องทางที่ 2 ศูนย์ดำรงธรรมกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 26 times, 1 visits today)