ข่าวประชาสัมพันธ์

นายนิรัญ นามโชติ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอป่าบอน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน