ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาศักยภาพสินค้าวัฒนธรรมและอาหาร บ้านพักโฮมสเตย์ และศูนย์เรียนรู้/ฐานเรียนรู้ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครนายก (อำเภอองครักษ์)

ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนตามความต้องการของชุมชนในการพัฒนาบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครนายก (องครักษ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประกวดราคาเหมายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) และออกแบบของฝากของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครนายก (อำเภอองครักษ์) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพสินค้าสินค้าวัฒนธรรมและอาหาร บ้านพักโฮมสเตย์ และศูนย์เรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดนครนายก (อำเภอองครักษ์) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) และออกแบบของฝากของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครนายก (อำเภอองครักษ์)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนตามความต้องการของชุมชนในการพัฒนาบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครนายก (องครักษ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาศักยภาพสินค้าวัฒนธรรมและอาหาร บ้านพักโฮมสเตย์ และศูนย์เรียนรู้/ฐานการเรียนรู้ ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครนายก (อำเภอองครักษ์)

แผนจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) และออกแบบของฝากของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (อำเภอองครักษ์)