โครงสร้างบุคคลากร

นางศศิกาญจน์ ตระการศาสตร์

พัฒนาการอำเภอองครักษ์

นายสำเริง เกษาชาติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบล

ชุมพล ศีรษะกระบือ บึงศาล

น.ส.เบญจวรรณ์ อุทโท

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบล

บางปลากด พระอาจารย์ คลองใหญ่

น.ส.ณัฏฐ์ฐาประภัส ภักภูมินทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบล

บางลูกเสือ บางสมบูรณ์

ว่าที่ร้อยตรีปิยังกูร พวงแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบล

โพธิ์แทน ทรายมูล องครักษ์

(Visited 872 times, 1 visits today)