ประวัติความเป็นมา

เดิมที่ว่าการอำเภอองครักษ์  ตั้งอยู่ที่ตำบลบางอ้อ  อำเภอบ้านนา ในปัจจุบัน  เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2432  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5  ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตพิเศษแก่บริษัทคูนาสยาม     ซึ่งหม่อมราชวงศ์ สุวรพรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นประมุขให้จัดการขุดคลองซอยตัดท้องทุ่ง  ระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำนครนายก โดยให้สิทธิแก่บริษัทฯ  ในการขายที่ดินทั้งสองฝั่งคลองเพื่อจัดเป็นที่นาได้  บริษัทฯ ได้ขุดคลองสายกลางสายหนึ่งจากแม่น้ำเจ้าพระยา ไปทะลุแม่น้ำนครนายก  พร้อมตัดคลองซอยจากทั้งสองฝั่งสายกลางนี้โดยได้รับพระราชทานนามว่า  “คลองรังสิตประยูรศักดิ์”  ประตูน้ำปิด – เปิด  ด้านแม่น้ำเจ้าพระยาได้  พระราชทานนามว่า “ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์”  ส่วนประตูน้ำทางด้านแม่น้ำนครนายก  พระราชทานนามว่า “ประตูน้ำเสาวภาผ่องศรี” หลังจากนั้นได้ย้าย  ที่ว่าการอำเภอมาตั้งอยู่ใกล้ ๆ ปากคลอง 16  ซึ่งห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ  4  กิโลเมตร  ตั้งอยู่ได้ประมาณ 20 ปี  จึงได้ย้ายมาอยู่ฝังใต้คลองรังสิต (ติดกับประตูน้ำเสาวภาผ่องศรี)  และต่อมาได้ย้ายมาอยู่หลังตลาดเสาวภา  ซึ่งห่างจากที่เดิม 500 เมตร  ซึ่งเป็น    ที่ว่าการอำเภอองครักษ์ในปัจจุบัน

ที่มาของชื่อ “อำเภอองครักษ์”  มีตำนานว่าเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จ ประพาสต้นแถบนี้ และได้พักประทับแรม ณ บริเวณแม่น้ำนครนายก  ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อองครักษ์ในปัจจุบัน  ในระหว่างประทับแรมนั้น  นายทหารราชองครักษ์ได้ป่วยเสียชีวิตลง จึงโปรดให้ตั้งศาลเพื่อเป็นอนุสรณ์  อำเภอแห่งนี้จึงได้รับการเรียกขานว่า “อำเภอองครักษ์”

แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ

  1. พระอาจารย์
  2. บางสมบูรณ์
  3. ศีรษะกระบือ
  4. บางลูกเสือ
  5. บางปลากด
  6. ทรายมูล
  7. คลองใหญ่
  8. โพธิ์แทน
  9. บึงศาล
  10. ชุมพล
  11. องครักษ์
  12. เทศบาลตำบลองครักษ์

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองเสือ (จังหวัดปทุมธานี) และอำเภอบ้านนา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ้านนาและอำเภอเมืองนครนายก
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบ้านสร้าง (จังหวัดปราจีนบุรี) และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอลำลูกกา อำเภอธัญบุรี และอำเภอหนองเสือ (จังหวัดปทุมธานี)

(Visited 3,333 times, 1 visits today)