พอ.องครักษ์ เข้าร่วมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นระดับเขตตรวจราชการภาคตะวันออก

เข้าชม 3 ครั้ง

การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จังหวัดนครนายก)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครนายก

นางวรรณา ลิ่มพานิชย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 9 ประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (ระดับหน่อยงาน) พร้อมด้วย นายอิรยศ เอนก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี และนางสาวชลทิชา เหมวรชาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะและผลการปฎิบัติงาน โดยวิธีการให้ค่าคะแนน คุณลักษณะและผลการปฏิบัติงาน ให้ค่าคะแนนจาก 2 ส่วน ได้แก่
1. ประวัติส่วนตัวด้านผลการประเมินการปฏิบัติราชการย้อนหลัง ๔ รอบการประเมิน และผลงานดีเด่น
2. การติดตามผลงานในเชิงลึก ๓ ด้าน ได้แก่
⛳️ ด้านการครองตน
⛳️ ด้านการครองคน
⛳️ ด้านการครองงาน

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ ได้แก่ นางศศิกาญจน์ ตระการศาสตร์ พัฒนาการอำเภอองครักษ์ เข้าร่วมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภท พัฒนาการอำเภอดีเด่น

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์

#พัฒนาคือสร้างสรรค์🙏
🌿60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน🌿
“สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#กระทรวงมหาดไทย
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565
#ChangeForGood
#นครนายกเมืองน่าอยู่
#จังหวัดนครนายก

(Visited 3 times, 1 visits today)