พช.อมก๋อย ลงพื้นที่ตรวจรับการปรับปรุงพื้นที่ และพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา อำเภออมก๋อย

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564          นายปิยวัตร มินสุวร [...]

อ่านต่อ

สพอ.อมก๋อย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564           นายปิยวัตร มินสุว [...]

อ่านต่อ