โครงสร้างบุคคลากร

นายปิยวัตร มินสุวรรณ

พัฒนาการอำเภออมก๋อย

โทร. 084-6166125

นางสาวชญาภา ศิริวรรณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลยางเปียง นาเกียน

โทร. 088-4156400

นางสาวหนึ่งฤทัย บัวระหงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลม่อนจอง แม่ตื่น

โทร. 062-9508590

นายจักรพงศ์ บุญเรือง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลอมก๋อย สบโขง

โทร. 089-6367334

นางสาวณัฏฐนันท์ ภู่หนู

อาสาพัฒนา

โทร. 064-4269148

นางสาว กานดา ศิโชนสันติ

เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่าย กทบ.

โทร. 098-0025079

(Visited 1,337 times, 1 visits today)