พช.อมก๋อยลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2565

เข้าชม 3 ครั้ง

พช.อมก๋อยลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.

พช.อมก๋อยนำโดยนางสาวชญาภา ศิริวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภออมก๋อย นายจักรพงศ์ บุญเรือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวจงกลนี สอนทองมา อาสาพัฒนา ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2565

พื้นที่ ม.1 บ้านหลวง ต.ยางเปียง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2565 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” และ “90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม”  โดยได้มีการทำกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของของแผ่นดิน สู่สถานะ A หรือ B ด้วยแบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการดำเนินงานโครงการ ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และร่วมกันค้นหาแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.1 บ้านหลวง ต.ยางเปียง

#พช.เชียงใหม่

#อ.อมก๋อย

#สพอ.อมก๋อย//รายงาน

 

(Visited 3 times, 1 visits today)