พช.อมก๋อย เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

เข้าชม 12 ครั้ง

พช.อมก๋อย เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30-11.00 น.

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้อำเภอคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทั้ง 11 แห่ง ให้บริการฝึกอาชีพประชาชน และประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมเกิดทักษะอาชีพระยะสั้น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อยจึงจัดให้ประชาชนเป้าหมายเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการฯ รุ่นที่ 13 การผลิตอาหารไข่ไก่เพื่อลดต้นทุน วิทยากร เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์ ตำบลวอแก้ว วันที่ 11 พ.ค. 2565 กำหนดผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ในเวลา 09.30 -11.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภออมก๋อย เชียงใหม่

สพอ.อมก๋อย
พช.เชียงใหม่
อสพ.รายงาน

(Visited 12 times, 1 visits today)