พช.อมก๋อย จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 ตำบลยางเปียง

เข้าชม 5 ครั้ง

วันที่ 19 ตุลาคม 2564

🌹 นางสาวชญาภา ศิริวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อำเภออมก๋อย และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)
จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 ตำบลยางเปียง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยมีผู้นำจากหมู่บ้าน/ตำบล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 5 times, 1 visits today)