การมอบยาเม็ดฟ้าทะลายโจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เข้าชม 6 ครั้ง

วันที่ 19 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 น.

🌹โดย ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย ร่วมกับ ป.ป.ส. ภาค 5 หัวหน้าส่วนราชการ และนางสาวชญาภา ศิริวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมพิธีการมอบยาเม็ดฟ้าทะลายโจร ตามโครงการปลูกฟ้าทะลายโจร 12 ล้านต้น “ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” โดยส่งมอบให้หมู่บ้านที่ประสบสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 6,000 เม็ด (6กล่อง) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 6 times, 1 visits today)