พช.อมก๋อย จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.
        โดย ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย พร้อม นายปิยวัตร มินสุวรรณ พัฒนาการอำเภออมก๋อย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อาสาพัฒนา เกษตรอำเภออมก๋อย เครือข่ายพัฒนาชุมชน อาทิ สตรีอำเภออมก๋อยและผู้นำ อช.อำเภออมก๋อย ร่วมดำเนินกิจกรรม การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 โดยการร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนในพื้นที่ ในการลดรายจ่าย สร้างรายได้ระยะสั้น ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ และสร้างพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ณ บ้านพักนายอำเภอและบ้านพักปลัดอำเภอ (หัวหน้าบริหารกลุ่มงานปกครอง) ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
(Visited 8 times, 1 visits today)