พช.อมก๋อย ลงพื้นที่โครงการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

นายปิยวัตร มินสุวรรณ พัฒนาการอำเภออมก๋อย พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดทิศทางในการยกระดับครัวเรือนและหมู่บ้านให้สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านป่าคา ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 14 times, 1 visits today)