อำเภออมก๋อยประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธาน พร้อมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภออมก๋อย ครั้งที่ 4/2562 เพื่อติดตามการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การพิจารณาอนุมัติโครงการ ซึ่งปีงบประมาณ 2563 อำเภออมก๋อย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน 900,000 บาท และเงินอุดหนุน 140,000 บาท และการขอรับเงินอุดหนุน จำนวน 2 โครงการ รวม 400,000 บาท ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย โดย นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย พร้อมเจ้าหน้าที่อาสาพัฒนา และเจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภออมก๋อย อำเภออมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

 

(Visited 69 times, 1 visits today)