อำเภออมก๋อยร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

โดยนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบลเข้าร่วมประชุม          เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญของรัฐบาล ตลอดจนหารือข้อราชการสำคัญต่างๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย โดย นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

(Visited 15 times, 1 visits today)