อำเภออมก๋อย***จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้กรอบแนวคิด “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

วันที่ 8 ก.ค.62
นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย/ผอ.ศป.ปส.อ.อมก๋อย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2562 ภายใต้กรอบแนวคิด “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โดยมีส่วนราชการ กำนัน ผญบ. อปท. สถานศึกษา และกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,500 คน
กิจกรรมประกอบด้วย การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ การแข่งขันกีฬา มอบรางวัลโล่เกียรติยศ การอ่านคำปราศรัยนายกรัฐมนตรี การปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด การจัดนิทรรศการฯ การจัด “กาดหมั้ว ครัวฮอม” การแสดงความสามารถของเยาวชน To be number one การอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ และการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมผนึกกำลัง และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย ดำเนินกิจกรรม “กาดหมั้ว ครัวฮอม” โดยมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 40,440 บาท
สินค้าขายดี 3 อันดับแรก
1.หมู่บ้านท่องเที่ยว Otop นวัติวิถี บ้านห้วยน้ำขาว 7,270 บาท (อาหาร)
2.คุณเสาวนีย์ มาแจ้ง 4,790 บาท (เครื่องดื่ม/ไก่ทอด ,ปลาทอด)
3.หมู่บ้านท่องเที่ยวอัตลักษณ์หัตถกรรมบ้านทุ่งจำเริง 3,020 บาท (ขนมจีบ,ข้าวกล้อง,ซาลาเปา) จากผู้ประกอบการ จำนวน 24 ราย***

(Visited 110 times, 1 visits today)