อำเภออมก๋อย***ดำเนินโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง (บ้านห้วยโค้ง) หมู่ที่ 5 ตำบลยางเปียง

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.
นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย มอบหมายให้ นายสุทธิชัย ตรีศิลสัตย์ ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ อำเภออมก๋อย หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง (บ้านห้วยโค้ง) หมู่ที่ 5 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้มอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่จำนวน 20 ราย พบปะประชาชนและร่วมประชุมรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย ได้หมอบมายให้ นายเผ่าพงษ์ ทาดาริน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวนภัสสร ปัญโญใหญ่ อาสาพัฒนาชุมชน เข้าร่วมและจัดกิจกรรมสาธิตการทำน้ำยาล้างจานส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อลดรายจ่ายภายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ได้ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันและชมการแสดงของน้องๆโรงเรียนบ้านห้วยโค้ง

(Visited 118 times, 1 visits today)