ข่าวประชาสัมพันธ์

นายปิยวัตร มินสุวรรณ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออมก๋อย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน