พช.เหนือคลอง ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ครั้งที่ 4/2564

📍สพอ.เหนือคลอง📍

📣 วันที่ 9 เมษายน 2564
นายรัชพล สารดิษฐ์ พัฒนาการอำเภอเหนือคลอง พร้อมนางสาวสุมลฑา ชูพัฒน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเหนือคลอง ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมศรีบอยา
โดยนายวิสูตร พฤกษสุวรรณ นายอำเภอเหนือคลอง เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระในการประชุม ดังนี้
1. แจ้งประกาศคณะกรรมการการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข การพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. เห็นชอบโครงการเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการปลาหลังเขียวย่าง ดำเนินการ ณ บ้านติงไหร ม.5 ต.เกาะศรีบอยา
3. เห็นชอบการพักชำระหนี้ ลูกหนี้เดิม 26 กลุ่ม , ลูกหนี้ใหม่ 7 กลุ่ม

📝สพอ.เหนือคลอง รายงาน

(Visited 10 times, 1 visits today)