ข่าวประชาสัมพันธ์

นายรัชพล สารดิษฐ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเหนือคลอง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ