สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเหนือคลอง

จังหวัดกระบี่

นายรัชพล สารดิษฐ์

พัฒนาการอำเภอเหนือคลอง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน