ร่วมตรวจเยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พช.หนองบัว ร่วมตรวจเยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายโครงการแ [...]

อ่านต่อ