ร่วมตรวจเยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พช.หนองบัว ร่วมตรวจเยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายโครงการแ [...]

อ่านต่อ

พช.หนองบัวร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นาโมเดล” ระดับจังหวัดและที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2565 ปี

วันนพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายธนโ [...]

อ่านต่อ

พช.หนองบัว ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองบัว และ กอ.รมน.จ.นครสวรรค์ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับอำเภอฯ

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565  เวลา 09.00 น. นางเยาวร [...]

อ่านต่อ