โครงสร้างบุคคลากร

นายธนโชติ จันทร์ดวง
พัฒนาการอำเภอหนองบัว
สิบเอกอรุณ ช่วยอุระชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ตำบลวังบ่อ และ ตำบลทุ่งทอง
นายไพศาล คำดวง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ตำบลธารทหาร ตำบลห้วยใหญ่ และ ตำบลหนองบัว
นางสาวอัชมาภรณ์ วิริยะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ตำบลห้วยถั่วใต้ และตำบลห้วยร่วม
นายตุลยนันท์ ปัญญาวงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
รับผิดชอบตำบลห้วยถั่วเหนือ และ ตำบลหนองกลับ
(Visited 1,149 times, 1 visits today)