ประชาสัมพันธ์ platform ดิจิทัล “click ชุมชน” CDD EIS และ BIG DATA

platform ดิจิทัล “click ชุมชน” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน สามารถเข้าถึงได้ง่าย https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cdd.cilck
หรือ http://report1.cdd.go.th/click/ โดยมี Feature ที่สำคัญ ประกอบด้วย
1.เมนูเที่ยวชุมชน 2.เมนูสินค้า OTOP 3.เมนูสมัครสมาชิก OTOP 4.เมนู 108 อาชีพ 5.เมนูกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 6.เมนูปราชญ์ชุมชน
7.เมนู โคก หนอง นา 8.เมนูความรู้ชุมชน และ 9.เมนูมีทุน 10. เมนู Big Data 11. Do คนไทย และ platform CDD EIS แบบพกพา เป็น platform บริการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับงานดา้นต่างๆของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับทราบข้อมูลได้อย่างง่าย ผ่าน 9 เมนูงานหลัก
ถูกใจ
(Visited 46 times, 1 visits today)