พช.หนองบัว ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว จัดประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอหนองบัว โดยมี นางอัจฉราวดี มณีวรรณ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอหนองบัว เป็นประธาน ในการวางแผนการขับเคลื่อนงานการขจัดความยากจนในระดับครัวเรือน โดยได้วางแผนการจัดทำข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย ตามแบบ ศจพ.1 และ ศจพ.2 และมอบหมายงานทีมปฏิบัติงาน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ กำหนดนโยบาย รายงานผลการดำเนินงานในระบบ TP MAP และแก้ไขปัญหาในกลุ่มครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ใน 5 มิติ ต่อไป ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัว ชั้น2 จังหวัดนครสวรรค์
ภาพ/ข่าว สถานีข่าว CNS สพอ.หนองบัว รายงาน
……………………………………….
หลวงพ่อเดิมสร้างเมือง ลือเลื่องความสามัคคี ประเพณีบวชนาคหมู่ หินสีชมพูคู่เขาพระ เมืองพันสระนามกล่าวขาน พิพิธพัณฑ์พื้นบ้านมากมี ข้าวสารดีมีชื่อ นามระบือคือหนองบัว
(Visited 18 times, 1 visits today)