พช.หนองบัว ร่วมกับ สธ.หนองบัว ภายใต้แนวคิด “ผู้ผลิตปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย”

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรลดหรือเลิกใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคส่งเสริมการทำอาหารเกษตรปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “ผู้ผลิตปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย” กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้จำหน่ายอาหารเกษตรปลอดภัย โดยสุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้ที่จำหน่ายในตลาดอาหารเกษตรปลอดภัย เพื่อตรวจหาสารเคมีตกค้าง ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ณ ตลาดหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
(Visited 7 times, 1 visits today)