พช.หนองบัว ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัดปี 2564 ครั้งที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  เวลา 13.30 น. นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัดปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมฯ มีรายละเอียดดังนี้
– สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2564 สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2564 ระดับจังหวัด
– สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2564 ระดับจังหวัด
– การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)
และจังหวัดนครสวรรค์ ขอความร่วมมือจัดทำแผนงาน/ โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) โดยมีคณะทำงานบริการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว  ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์
(Visited 15 times, 1 visits today)