สพอ.หนองบัว ปฏิบัติการ โคก หนอง นา โมเดล

วันศุกร์ที่20 สิงหาคม พ.ศ.2564
เวลา 10.00 น. นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว มอบหมายให้นายไพศาล คำดวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายตุลยนันท์ ปัญญาวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจแปลงผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อกำหนดแบบแปลนที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ จำนวน 9 แปลง รายละเอียดดังนี้
☑นางวิไร เสน่หา ม.11 ตำบลห้วยร่วม ขนาด 1 ไร่
☑นายอำนาจ บุญนะ ม.2 ตำบลห้วยถั่วเหนือ ขนาด 1 ไร่
☑นายถนอม สุดภักดี ม.3 ตำบลห้วยใหญ่ ขนาด 1 ไร่
☑นายธีรพงษ์ คำดี ม.5 ตำบลธารทหาร ขนาด 3 ไร่
☑นายอุดม ไกยสวน ม.1 ตำบลธารทหาร ขนาด 1 ไร่
☑นางจำปี เจริญผล ม.3 ตำบลธารทหาร ขนาด 1 ไร่
☑นายไวพจน์ ศรีรุณ ม.4 ตำบลธารทหาร ขนาด 1 ไร่
☑นางจันทร์เพ็ญ บุญเพ็ง ม.6 ตำบลธารทหาร ขนาด 1 ไร่
☑นางวันนา ทองอินทร์ ม.7 ตำบลธารทหาร ขนาด 1 ไร่
เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป
ภาพ/ข่าว สถานีข่าว CNS สพอ.หนองบัว รายงาน
หลวงพ่อเดิมสร้างเมือง ลือเลื่องความสามัคคี ประเพณีบวชนาคหมู่ หินสีชมพูคู่เขาพระ เมืองพันสระนามกล่าวขาน พิพิธพัณฑ์พื้นบ้านมากมี ข้าวสารดีมีชื่อ นามระบือคือหนองบัว
(Visited 9 times, 1 visits today)