📌ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”📌

วัน พฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา14.00 น.
 นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว มอบหมายให้ ส.อ.อรุณ ช่วยอุระชน และ นายไพศาล คำดวง ติดตามการดำเนินการขุดแปลงของนางนฤนนท์ คำแผลง หมู่ที่ 3 ต.ห้วยถั่วใต้ ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นา โมเดล“ตำบลห้วยถั่วใต้ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ในพื้นที่แปลง 3 ไร่ สัดส่วน 2:3
(Visited 16 times, 1 visits today)