📌ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”📌

วัน จันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.
 นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว มอบหมาย ส.อ. อรุณ ช่วยอุระชน และ นายไพศาล คำดวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานขุดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล แปลงของ นายวสันต์ พิมพ์สอน หมู่ที่ 1 และ นายประชา โกลามิตร หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
(Visited 31 times, 1 visits today)